Translate

сряда, 17 юли 2013 г.

Проект Венера

Проектът „Венера“ е организация, която предлага осъществим план за социална промяна, насочен към постигането на мирна и устойчива глобална цивилизация. Той очертава една алтернатива, към която да се стремим и в която човешките права вече не са само на хартия, а са начин на живот.
Ние действаме на територията на изследователски център с площ 90 декара, намиращ се в град Винъс, Флорида.
Имайки предвид огромните изпитания, пред които е изправено обществото днес, можем да заключим, че отдавна е трябвало да преразгледаме ценностите си и да преосмислим и преоценим някои от фундаменталните проблеми и предпоставки, които имаме като общество. Този самоанализ поставя под въпрос самото естество на това какво означава да си човек, какво означава да си член на една „цивилизация“ и какви избори можем да направим днес, за да осигурим проспериращо бъдеще за всички хора на света.
Понастоящем са ни останали много малко алтернативи. Вчерашните отговори вече не са валидни. Или ще продължим както досега, с остарелите си обществени порядки и начини на мислене, като в този случай бъдещето ни ще бъде застрашено, или ще възприемем по-подходящ набор от ценности, които да съответстват на едно развиващо се общество.
Опитът показва, че човешкото поведение може да бъде насочвано както към разрушителна, така и към градивна дейност. Точно към това се стреми Проектът „Венера“ – управляване на технологиите и ресурсите ни в положителна насока, за да можем да извлечем максимална полза за хората и планетата, и търсене нови начини на мислене и живеене, които да подчертават и ознаменуват широкия потенциал на човешкия дух. В ръцете си държим средствата за проектирането – и построяването – на бъдеще, което да е достойно за този човешки потенциал. Проектът „Венера“ представя една амбициозна и нова посока за човечеството, която включва пълно подновяване на културата ни. Това, което следва, не е опит за предсказване какво ще се случи, а само какво може да бъде направено. Отговорността за нашето бъдеще е в собствените ни ръце и зависи от решенията, които вземаме сега. Най-големият ресурс, с който разполагаме днес, е нашата собствена изобретателност.
Докато социалните реформатори и експертните комисии съставят стратегии, третиращи само повърхностните симптоми, без да стигат до основните обществени процеси, Проектът „Венера“ подхожда към тези проблеми по по-различен начин. Ние смятаме, че тези проблеми не могат да бъдат решени в рамките на днешното политическо и икономическо статукво. Ще отнеме твърде много години, за да се постигне някаква значителна промяна. И най-вероятно тази промяна ще бъде разводнена и отслабена до такава степен, че няма да бъде забелязана.
Проектът „Венера“ предлага една алтернативна визия за нова устойчива световна цивилизация, различна от която и да е обществена система, съществувала досега. Въпреки че това описание е силно сбито, то се основава на години на проучаване и експериментални изследвания на много, много хора от много научни дисциплини.
Ние предлагаме нов, холистичен подход – такъв, който е посветен на загрижеността за човека и околната среда. Това е постижима визия за светло и по-добро бъдеще, подходяща за времената, в които живеем, и същевременно практична и осъществима, предлагайки едно позитивно бъдеще за всички хора по света.
Проектът „Венера“ призовава към директен подход при подновяването на културата, според който вековните недостатъци на войните, бедността, глада, дълговете, замърсяването и ненужното човешко страдание да бъдат считани не просто за преодолими, а за напълно неприемливи.
Една от основните предпоставки на Проекта „Венера“ е, че работим към постигането на това всички ресурси на планетата да се считат за общо наследство на всички хора по света. Всичко друго би означавало продължаване на същия низ от проблеми, присъщи на сегашната система.
През цялата история промените винаги са били бавни. Следващата група от некомпетентни лидери заема мястото на тези преди тях, но съществените социални и икономически проблеми остават, защото основните ценностни системи не биват променени. Проблемите, пред които сме изправени днес, не могат да бъдат разрешени чрез политически или финансови средства, защото по своята същност те са технически. Възможно е дори да няма достатъчно пари, с които да се плати за необходимите промени, но съществуват повече от достатъчно ресурси. Ето защо Проектът „Венера“ предлага преминаване от парично базираното общество към постепенното осъществяване на глобална ресурсно базирана икономика.
Съзнаваме, че за да се направи подобен преход от сегашното ни общество, което е политически некомпетентно, ориентирано към оскъдността и отживяло времето си, към това ново, по-хуманно общество, ще е необходим огромен скок напред както в мисленето, така и в действията ни.

Една отживяла времето си парична система

Паричната система се е появила преди векове. Всички икономически системи по света – социализъм, комунизъм, фашизъм и дори прехвалената система на свободния пазар – поддържат класовото разделение, елитизма, национализма и расизма, основаващи се най-вече на икономическото неравенство. Докато една социална система продължава да използва пари или бартер, хората и нациите ще се стремят да запазят конкурентно предимство. Ако не могат да го постигнат чрез търговия, ще се опитат да го направят чрез военна намеса. Все още използваме същите тези остарели методи.
Сегашната ни парична система не може да предостави висок стандарт на живот за всички, нито пък да осигури съхранението на околната среда, тъй като нейният основен мотив е печалбата. Стратегии като съкращаването на работна ръка и изхвърлянето на токсични отпадъци увеличават печалбите. С навлизането на автоматизацията, кибернетизацията, изкуствения интелект и с изнасянето на производството зад граница, все повече хора ще бъдат замествани от машините. Като резултат, по-малко хора ще могат да купуват стоки и услуги, въпреки че способността ни да ги произвеждаме в изобилие ще продължи да съществува.
Сегашните ни остарели политически и икономически системи не могат да използват истинските преимущества от днешните иновативни технологии, за да постигнат възможно най-доброто за всички хора и да преодолеят несправедливостите, наложени върху толкова много хора. Технологичното ни развитие върви стремително напред, но обществените ни устройства са останали сравнително статични. С други думи, промяната в културата не е протекла паралелно с технологичната промяна. В днешно време имаме възможността да произвеждаме стоки и услуги в изобилие за всички.
За съжаление днес науката и технологиите са отклонени от това да постигат възможно най-доброто за всички, и са насочени към преследване на лични интереси и парични облаги, осъществявани посредством планирано остаряване, понякога наричано „съзнателно задържане на ефективността". Например, Министерството на земеделието на САЩ, чиято функция се предполага, че е да извършва проучвания с цел повишаване на продукцията, всъщност плаща на фермерите да не произвеждат с пълния си капацитет. Паричната система има тенденцията да задържа въвеждането на тези методи, за които знаем, че най-добре ще служат на интересите на хората и околната среда.
В паричната система покупателната способност няма връзка с капацитета ни да произвеждаме продукти и услуги. Например, по време на криза има компютри и DVD дискове по рафтовете на магазините и автомобили в салоните, но повечето хора нямат възможност да ги закупят. Земята си е същото място; просто правилата на играта са остарели и създават съревнование, лишения и ненужно човешко страдание.
Паричната система се е развила преди много време като способ за контролиране на човешкото поведение в среда с ограничени ресурси. Днес парите се използват за регулиране на икономиката, но не в полза на болшинството от хора, а на онези, които контролират финансовите богатства на нациите.

Ресурсно базирана икономика

Всички социално-икономически системи, независимо от своята политическа философия, религиозни вярвания или обществени порядки, в крайна сметка зависят от природните ресурси: чист въздух и вода, обработваема земя и необходимите технологии и човешки ресурси за поддържането на висок стандарт на живот.
Накратко казано, ресурсно базираната икономика използва съществуващите ресурси вместо пари и осигурява справедлив метод за разпределянето на тези ресурси по възможно най-ефективния начин, за цялото население. Това е система, в която всички продукти и услуги са достъпни без нуждата от пари, кредити, бартер или каквато и да е друга форма на дълг или робуване.
Земята изобилства с ресурси; сегашният ни начин за разпределянето им чрез парични методи е неадекватен и контрапродуктивен за оцеляването ни. Съвременното общество има достъп до високоразвити технологии и може да осигури храна, дрехи, жилища, медицинска грижа, адекватна образователна система и да разработи неограничени количества възобновяема и чиста енергия като геотермална, слънчева, вятърна, енергия от приливи и отливи и т.н. Вече е възможно всички да се наслаждават на много висок стандарт на живот с всичките удобства, които една просперираща цивилизация може да предложи. Това може да бъде постигнато чрез интелигентната и хуманна употреба на науката и технологиите.
За да разберете по-добре значението на ресурсно базираната икономика, помислете над това: ако всички пари на света изчезнат, докато останат непокътнати горният слой на почвата, фабриките и други ресурси, можем да построим всичко, което решим, и да задоволим всички човешки нужди. Не пари трябват на хората. Трябва им по-скоро свободен достъп до житейските потребности. В една ресурсно базирана икономика парите ще бъдат без значение. Всичко, което ще бъде нужно, са ресурсите и произвеждането и разпределянето на продуктите.
Когато образованието и ресурсите станат достъпни и безплатни за всички хора, няма да има граници за човешкия потенциал. Въпреки че е трудно да си го представим, дори и най-богатият човек днес ще разполага с много по-големи възможности в ресурсно базираното общество, предложено от Проекта „Венера”. Днес средните класи живеят по-добре от кралете в миналото. В ресурсно базираната икономика всички ще живеят по-добре и от най-богатите днес.
В такова общество мярката за успех ще бъде постигането на личните цели, а не придобиването на богатство, имущество и власт.

Изборът е наш

Човешкото поведение се подчинява на същите закони, на които и всеки друг природен феномен. Нашите обичаи, поведения и ценности са продукт на нашата култура. Никой не се ражда с алчност, предразсъдъци, тесногръдие, патриотизъм и омраза; всички те са усвоени модели на поведение. Ако средата не бъде променена, подобно поведение ще продължи да съществува.
Днес много от технологиите, нужни за осъществяването на глобална ресурсно базирана икономика, вече съществуват. Ако изберем да се съобразяваме с ограниченията на сегашната ни парична система, то най-вероятно ще продължим да живеем с неизбежните ѝ последици: войни, бедност, глад, лишения, престъпност, необразованост, стрес, страх и несправедливост. От друга страна, ако приемем идеята за глобална ресурсно базирана икономика, научим повече за нея и споделим разбиранията си с приятелите си, това ще помогне на човечеството да надрасне сегашното си състояние.

Няма коментари:

Публикуване на коментар